Ponuka služieb

 • Dohľad nad prácou a pracovnými podmienkami
 • Hodnotenie rizík a analýza rizikových faktorov práce a pracovného prostredia
 • Riadenie rizík v zmysle návrhu preventívnych opatrení  a ich implementácia do praxe
 • Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia
 • Konzultácie a poradenstvo
 • Sledovanie všetkých legislatívnych zmien v oblasti PZS a včasné informovanie
 • Školenia


Dokumentácia


 • Vypracovanie posudkov o hodnotení rizika a kategorizácie pracovných činností
 • Vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov pre práce v expozícii rizikovým faktorom (napr. hluk, vibrácie a iné)
 • Vypracovanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce
 • Poradenská a konzultačná činnosť pri vypracovávaní hlásení a žiadostí príslušným orgánom verejného zdravotníctva

Vypracovanie posudkov o riziku

 • fyzická  záťaž
 • práca s bremenami
 • psychická pracovná záťaž
 • záťaž teplom a chladom
 • práca so zobrazovacími jednotkami

Vypracovanie prevádzkových poriadkov

 • hluk
 • prach
 • chemické látky a zmesi
 • vibrácie
 • karcinogény a mutagénne faktory
 • biologické faktory
 • elektromagnetické žiarenie
 • lasery
 • optické žiarenie