Ponúkame vám tieto služby:Pracovná
zdravotná služba

Vypracujeme Vám dokumentáciu pracovnej zdravotnej služby pre práce zaradené do 1. a 2. kategórie. Stačí vyplniť dotazník a ostatné nechajte na nás.

Uvedenie a schválenie
Vašej prevádzky


Vybavíme za Vás uvedenie
priestorov do prevádzky na príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Aktualizácia
dokumentácie

V prípade zaradenia prác do 2. kategórie Vám zabezpečíme potrebnú aktualizáciu každých 24 mesiacov.

Základný balík PZS:

  • vstupný audit pracoviska,

  • záznam z posúdenia a analýza rizík pri práci,

  • vypracovanie návrhu kategorizácie prác,

  • vypracovanie vzoru evidencie zamestnancov zaradených do 2.kategórie prác

  • vypracovanie vzorov lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu,

  • konzultácie a poradenstvo (legislatívne zmeny, zavedenie preventívnych opatrení do praxe a iné).

Vypracovanie dokumentácie:

  • Správy zo vstupného/periodického auditu a kategorizácia prác

  • Posudky o riziku a prevádzkové poriadky pre faktory práce a pracovného prostredia (napr. hluk, vibrácie a iné

  • Smernice na pitný režim, zákaz fajčenia a iné...

  • Návrhy na preradenie, odporúčania, odborné stanoviská