Pracovná
zdravotná služba

Vypracujeme Vám dokumentáciu pracovnej zdravotnej služby pre práce zaradené do 1. a 2. kategórie. Stačí vyplniť dotazník a ostatné nechajte na nás

Uvedenie a schválenie
Vašej prevádzky 

Vybavíme za Vás uvedenie
priestorov do prevádzky na príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctvaAktualizácia
dokumentácie

V prípade zaradenia prác do 2. kategórie Vám zabezpečíme potrebnú aktualizáciu každých 24 mesiacovZákladný balík PZS pre I. a II. kategóriu prác:

 • vstupný audit,

 • záznam z posúdenia a analýza rizík pri práci,

 • vypracovanie kategorizácie prác,

 • vypracovanie vzoru lekárskej preventívnej prehliadky,

 • konzultácie a poradenstvo (legislatívne zmeny, zavedenie preventívnych opatrení do praxe a iné).

Dokumentácia

 • Vypracovanie posudkov o hodnotení rizika a kategorizácie pracovných činností
 • Vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov pre práce v expozícii rizikovým faktorom (napr. hluk, vibrácie a iné)

 • Vypracovanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce

 • Poradenská a konzultačná činnosť pri vypracovávaní hlásení a žiadostí príslušným orgánom verejného zdravotníctva

Posudky o riziku

 • fyzická  záťaž
 • práca s bremenami
 • psychická pracovná záťaž
 • záťaž teplom a chladom
 • práca so zobrazovacími jednotkami

Prevádzkové poriadky

 • hluk a vibrácie
 • pevné aerosóly, chemické látky a zmesi
 • karcinogény a mutagénne faktory
 • biologické faktory
 • elektromagnetické žiarenie
 • lasery
 • umelé optické žiarenie